Err

kit hh

kit hh

Sabian
(Code: sabian)
-
0g
Paire charley : 13"+ 14"
Crash : 12"+14"+15"+16"+17"+18"+19+20"
Ride : 16+ 18 + 20"+21+ 22"
Splash : 6+ 8"+10"+12"
Chinoise :10+14+ 16"+ 18" +20 "